LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Celozávodní dovolená 15. - 28.7.
Více zavřít

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V tomto Prohlášení vás informujeme, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  se zákonem č. 89/2012 SB., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem

Osobními údaji jsou dle nařízení EU 2016/679 veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.  Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, pohlaví, číslo osobního dokladu,

Subjektem údajů je fyzická osoba. 

Sdělené osobní údaje použijeme v souladu se zákonem výhradně pro zajištění kontaktu s Vámi a shromažďujeme je v nezbytném rozsahu pro vyhodnocení Vaší žádosti a uzavření smlouvy a pro daňové a účetní účely, případně za účelem, ke kterému jste nám poskytli souhlas. 

Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, nevyužíváme je pro komerční účely (prodej marketingovým společnostem, ani pro rozesílání marketingových nabídek a nevyžádaných obchodních sdělení).

Shromažďujeme je v rozsahu zákona, tj. za účelem naplnění legislativních povinností, kterými jsme vázáni (zde nepotřebujeme Váš souhlas), nebo z důvodu tzv. oprávněného zájmu, nebo na základě Vašeho souhlasu.

 

Účely zpracování

 Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného na veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména dítěte.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Abychom Vás mohli oslovit s nabídkou zaměstnání, poskytujete nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. V tomto případě jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu.

Rovněž v případě žádostí a webových formulářů nám také poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Opět jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu.

Nebudou Vám zasílány obchodní sdělení či jakékoliv jiné zprávy, které nesouvisí s Vašim požadavkem.

 

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě, že si od nás koupíte produkt nebo nás kontaktujete s jiným dotazem, že se registrujete pro určitý důvod (například žádáte o zaměstnání, poskytnete nám kontaktní osoby pro vaše výrobky/služby, které nám nabízíte, atd.).

Vaše údaje můžeme rovněž shromažďovat z jiných zdrojů, například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů atd., to vše v souladu s platnými právními předpisy.

 

Proces poskytnutí souhlasu

V rámci procesu uzavírání smlouvy nebo kdykoli poté máte právo neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů, a to u zpracování údajů, které je dobrovolné, nebo tento souhlas kdykoli odvolat.

Souhlas se zpracováním údajů vždy udělujete pro konkrétní účel.


Používání údajů

Vaše osobní data můžeme používat pro účely související s naší provozní činností týkající se produktů, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování vámi objednaných produktů a služeb, resp. až do vypořádání všech práv a povinností ze smluvního vztahu (uplynutí záruční doby, uhrazení dluhů).

  

Možnost sdílení Vašich osobních údajů

Přístup k údajům, které zpracováváme, může mít pouze omezená skupina osob, dle přidělených přístupových práv k systémům a nastavených bezpečnostních pravidel.

Vaše osobní údaje můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy. 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v některých případech také těmto subjektům:

 • Zpracovatelé, tj. subjekty, které na základě pověření správcem zpracovávají osobní údaje (např. společnost servisující informační systém). 
 • Subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Vaše osobní údaje nezpracováváme mimo Českou republiku.

  

Zpracovatelé

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě (a) zákona nebo (b) smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé). 

Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, požadujeme dodržování nejen platných právních předpisů, ale i bezpečnostních požadavků, tj. minimální  technicko – organizační bezpečnostní opatření, která zabezpečují bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů.

  

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany XY;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování / jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování / jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování / byly zpracovávány nezákonně / musejí být smazány podle právních předpisových postupů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost / zpracování je protizákonné / je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků / namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje  v rozporu s  ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete:

 • nás požádat o vysvětlení, viz kontaktní údaje na webu
 • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav.

 

Přístup subjektu údajů k informacím

Pokud chcete získat informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, potom prosím postupujte následovně:

Informaci o zpracování osobních údajů subjektu údajů, tj. zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž údaje zpracovává společnost KSE, zasílá naše společnost pouze písemně, formou doporučeného dopisu na adresu, kterou jste uvedli v žádosti. V žádosti uveďte svoje kontaktní údaje. Na zpracování žádosti máme jeden měsíc s možností prodloužení této lhůty v odůvodněných případech

Informace Vám poskytneme na základě Vaší písemné žádosti, kterou zašlete naší společnosti na adresu: Kayaku Safety Systems Europe a. s.,  Bobrky 2271, 755 01 Vsetín.

 

Odvolání souhlasu

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Odvolání uděleného souhlasu nebo naopak udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů máte možnost provést pouze písemnou formou.

 

Cookies

Kayaku Safety Systems Europe a. s. může mít přístup k uvedeným informacím a může je užívat k následujícím účelům. Svoje preference můžete nastavit pro jednotlivé účely při otevření stránky.

Ve vašem zařízení se mohou ukládat soubory cookie, identifikátory zařízení nebo další informace nebo k nim ve vašem zařízení může být umožněn přístup. Využíváme je pro

Technický provoz stránek

Jedná se o nezbytné cookies, bez nichž by nebylo možné stránky či vámi vyžádanou službu reálně provozovat. Zahrnují např. technicky nezbytné cookies, vč. zajišťujících IT bezpečnost, cookies pro ukládání vámi zvolených nastavení (např. oblíbené stránky, jazyková nastavení), cookies nutné pro komunikaci (např. tzv. load balancing cookies), cookies pro dodržování podmínek přístupu na naše stránky a základní cookies pro možnost tzv. A/B testování alternativních řešení stránek.

Tento účel je vyžadován, aby naše webové stránky normálně fungovaly a nelze jej zakázat.

 

Analytika a měření

Tyto cookies nám pomáhají změřit návštěvnost našich stránek a analyzovat chování jejich uživatelů. Nejsou nijak spojeny s vašimi přímými identifikačními údaji (jako je jméno a příjmení či e-mail) a slouží nám pouze k tomu, abychom věděli, jak jsou části našeho webu navštěvovány, kolik unikátních uživatelů je navštíví a jakou dobu a kde stráví. Můžete s nimi nesouhlasit při náběhu naší webové stránky.

Tyto informace využíváme výhradně ke zpracování statistik. Tyto informace jsou pro nás důležité s ohledem na zlepšování webové prezentace a poskytnutí co možná nejlepšího obsahu i struktury webu tak, aby uživatel snadno a rychle našel vše, co potřebuje.

Soubory cookies nevyužíváme pro jiné účely, než výše uvedené. Nevyužíváme je  za účelem cílení reklamy na Vaši osobu, ani k  remarketingu či retargetingu.

Cookies je možné odstranit pomocí specializovaného software a to pouze Vámi z Vašeho počítače.

Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby Vás upozornil, pokud cookies odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. Cookies si můžete vypnout ve Vašem prohlížeči. Způsob vypnutí cookies závisí na typu Vašeho prohlížeče, V tom případě ale může dojít k omezení některých funkcí. 

 

Ve Vsetíně, dne 23. 2. 2022