LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Náborový bonus
Více zavřít

Charta etiky

skupiny Nippon Kayaku

Charta etiky skupiny Nippon Kayaku definuje etické principy, neboli zásady správného chování, které jsou vodítkem na cestě k naplnění firemní vize KAYAKU spirit.

Charta etiky skupiny Nippon Kayaku je současně firemní politikou Kayaku Safety Systems Europe 

Firemní politika Kayaku Safety Systemes Europe 

Podnikatelské aktivity 

 1. Skupina Nippon Kayaku klade důraz na bezpečnost a spolehlivost svých výrobků a služeb, aby byla schopná uspokojovat potřeby svých zákazníků.
 2. Skupina Nippon Kayaku ve všech svých podnikatelských aktivitách dodržuje příslušné zákony a jejich ducha, stejně jako své vnitřní předpisy, a vede pouze spravedlivý, průhledný a svobodný konkurenční boj.
 3. Skupina Nippon Kayaku při svém podnikání v zahraničí dodržuje příslušné místní i zahraniční zákony a respektuje místní kulturu a zvyky. 
 4. Skupina Nippon Kayaku řádně spravuje a využívá své zdroje, zasazuje se o zefektivnění svých podnikatelských činností a snaží se o trvalý rozvoj.
 5. Skupina Nippon Kayaku zaujímá nekompromisní postoj vůči protispolečenským silám a nikdy neodpovídá na nepatřičné a nezákonné požadavky. 

  Vztah ke společnosti
 6. Skupina Nippon Kayaku se zasazuje o interakci a harmonii se společností a jako její řádný firemní občan přispívá k jejímu rozvoji.
 7. Skupina Nippon Kayaku podává svým zákazníkům, akcionářům, místní společnosti, zaměstnancům a obchodním partnerům včasně a řádně informace o svých podnikatelských aktivitách, založené na objektivních skutečnostech. 
 8. Skupina Nippon Kayaku má vždy na zřeteli vliv své činnosti na životní prostředí, stanovuje si vlastní normy nad rámec vždy dodržovaných zákonných povinností a zasazuje se tak o soulad své činnosti s životním prostředím. 

  Nakládání s vnitropodnikovými informacemi
 9. Skupina Nippon Kayaku řádně uchovává informace, které získala během své podnikatelské činnosti, a důsledně zamezuje jejich úniku či zneužití zvenčí.
 10. Skupina Nippon Kayaku si uvědomuje vlastnickou povahu informací a uznává proto práva jiných na duševní vlastnictví.
     
  Vztah firmy k jednotlivcům
 11. Skupina Nippon Kayaku dodržuje legislativu v oblasti práce, zajišťuje bezpečné a odpovídající pracovní prostředí a zároveň respektuje základní lidská práva a právo na soukromí. Za účelem dodržování Charty etiky byl vydán Etický kodex, dle kterého jednají všichni zaměstnanci a členové statutárních orgánů.


Charta etiky a Etický kodex skupiny Nippon Kayaku vyjadřují základy pro uplatňování KAYAKU spirit a stanovují zásady chování pro všechny zaměstnance skupiny Nippon Kayaku.